آب سرآمد شاخص تمدن و زندگی پدید آمده است

پژوهشگر و نویسنده ی حوزه آب کشور گفت : هرجا که آب باشد تمدن نیز است و آب سرآمد شاخص تمدن و زندگی پدید آمده است.

 دکتر نادر کریمیان سردشتی گفت : در نقاط مختلف قنات وجود دارد که استفاده از این مهم کرده اند و کشورهای دیگر در این زمینه سهیم هستند. اما سرزمین ما کهن ترین قنات ها را داشته است و تاکید بنده نیز در همین زمینه است.

گاها به آمار گذشتگان متعجب می شویم که چه زحماتی کشیده اند. کمی به گذشته که برمیگردیم اعجابم بیشتر می شود و هرچه به معاصر می آییم می بینیم که چقدر ما در ویرانی این تمدن آبی نقش داشته ایم.

ایشان با اشاره به مطالب منتشره ی محمد تقی حکیم در کتاب خود می گوید نیشابور 12هزار رشته قنات داشته  بیان کردند :  نیشابور مقصوم همان گسترده بزرگ نیشابور است و لذا اکنون تعجب می کنیم به دوره پهلوی و بعد به دوره چاه های عمیق و نگاه می کنیم در ایران یکصد هزار رشته قنات بوده و تالآن پنجاه هزار قنات داریم و همزمان قنات های ما خشک شده است.

دکتر کر یمیان سردشتی  اظهار داشت : این نشان می دهد که ما یک زمانی مدیریتآب مملکت خود را خود داشته ایم و اکنون داریم آن را نابود می کنیم با حفر چاه ها ی متعدد

 پژوهشگر و نویسنده مطرح کشور یادآور شد : ما در سه حوزه مدیریتی شاهکار آفریده ایم. یکی مدیریت آبی  ، یکی مدیریت توزیع و تقسیم آب بوده که ویران ها همه میراث الین مدیریت است و دیگری مدیریت مصرف هست که به مصرف کشاورزان و زارعین می رسید. ما در این سه موضوع و محور اساسی از گذشته دور کتاب و آثار و میراث ماندگاری داریم.

 وی با تاکید بر اینکه  در کشور ما بهترین کتاب ها در حوزه آب وجود دارد افزود : قنات بهریار در دلیجان به عنوان میراث ماندگار ثبت و ضبط شده که گام های موثری صورت گرفته است.صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 70
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18924

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |