گویش های محلی در حال تغییر است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به ریشه زبان ها. در زبان انگیسی اشاره به گویش های متعدد انگلیسی در نقاط مختلف جهان و همچنین فارسی معیار ایران ، فارسی معیار تاجیک و .... اینها همه گویش است و در همین ایران خودمان انواع فارسی و گونه های مختلفی دارد که به بیان تخصصی گویش های فارسی اما اگرچه تفاوت های تخصصی دارد

دکتر محمد دبیر مقدم  بیان کرد : اما تفاوت لحن و دستوری وجود دارد و درجات این تفاوت ها پیوسته است و یک طیف پیوسته است ولی این تفاوت ها و گونه مانع از فهم متقابل نمی شود و این ها همه گونه ای از فارسی است. در کتاب واژه نامه راجی آمده است که بعضی افعال ریشه متفاوت دارند.

وی با اشاره به افعال مختلف که ضمیرهای مونث هستند در کتاب دیگری به گویش راجی اشاره شده است که در نقاط مختلف لحن ها تغییر کرده است. بنابرمشاهدات مختلف می تواند از گویش دلیجان و هنجنه سخن گفت.

زبان شناس مشهور کشور تصریح کرد : اگر کسی فقط راجی بداند ، اشخاص مختلفی فقط کردی، گیلکی ، تالشی دلواری و .... بداندبین آن ها فهم متقابل وجود نخواهد داشت. آنها با زبان متفاوت سخن می گویند آنها زبان محلی صحبت می کنند.

دکتر دبیرمقدم بیان داشت : برخی زبان های محلی ایران در حال خطر است. برخی گویش ور واقعی نیستد چرا که به زبان های دیگری هم حرف می زنند. برخی معتقدند که در دو دهه آینده دیگر گویشور واقعی نخواهیم داشت.

ایشان در ادامه خاطر نشان ساخت : اتفاقی دیگر و مهم که درحال رخ دادن است این است که گویش های اصلی دست خوش تغییرات ساختاری بنیادی خواهد بود که طی فاصله دو نسل رخ داده است و یک راه حل اساسی است آن هم اهتمام اساسی خانواده ها برای انتقال به فرزندان. دانستن بیش از یک زبان وضعیت عادی است و تک زبانی وضعیتی غیر عادی است

روستاها و شهرهای راجی زبان از دلیجان، میمه و نظنز  را می تواند گویش های عمده دانست و راجی زبان فلات مرکزی ایران می توان دانست زبانی که پژوهشگران مادی استخراج کرده اند که اثر مکتوب نمانده است. در زمان حکمرانی مادها آنها در فرمانها و حکم هایشان به کار می برده اند که در کتیبه ها بوده است.صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 208
بازدید هفته گذشته: 78
بازدید تا کنون: 19369

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |