دکتر نادر کریمیان سر دشتی


موضوع سخنرانی : میراث تمدن آبی ایران

ب: پیشینه تحصیلی

 - دوره لیسانس (کارشناسی) در زبان وادبیات فارسی ،

دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی درسال 1373-1369ش. (شهرتهران) .

- دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) دررشته عرفان اسلامی ،

واحد علوم وتحقیقات تهران دانشگاه آزاداسلامی ، درسال 1379-1376ش. (شهر تهران) .

- دورۀ دکتری دررشته تاریخ علم ،

آکادمی علوم تاجیکستان (وابسته به مرکز آموزش عالی مسکو)

 ازسال 2001 تا 2006 میلادی (شهردوشنبه) .

- دانشجوی دوره دکتری دررشته زبان وادبیات فارسی ،

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی (مشهد) ازسال 1384ش. به بعد .

 

 

ج: پیشینه پژوهشی

 

الف- آثار وتألیفات وترجمه ها (کتابها): 

v         سال 1372 خورشیدی

{1}کردارکردگاریا قضاوقدر،استادمحمد عزیزی(برده رشی) ، به کوشش نادرکریمیان.

- تهران ، مؤلف ، 1372ش .

 

v        سال 1374 خورشیدی

{2} فتوح سواد العراق (به روایت واقدی) ، ترجمه ملّا عبدالعزیز واعظی ،

 با مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان .

- تهران واعظی ، 1374ش .

{3}   کتابشناسی عطّار نیشابوری . (تألیف)

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1374ش .

 

v        سال 1376 خورشیدی

{4}   هترا (حضر) شهر خورشید ، فؤاد سفر- محمدعلی مصطفی ،

 ترجمه وتحشیه نادرکریمیان سردشتی . 

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1376ش (ترجمه اززبان عربی) .

{5}  جوانان درچالش فرهنگ اسلامی ، خالد فرجیان ، بامقدمه وحواشی نادرکریمیان .

- تهران ، مؤلف ، 1376ش .

 

v        سال 1377 خورشیدی 

{6}  احادیث ساختگی درسیروسفر وجهانگردی . (تألیف)

- تهران ، توکّلی ، 1377ش .

{7}   اجتهاد درشریعت اسلام ، دکتریوسف قرضاوی ، ترجمه احمدنعمتی ،

 باتعلیقات وپانوشت و ویرایش : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، احسان ، 1377ش .

 

v        سال 1378 خورشیدی

{8} تاریخ کتابخانه های مساجد ایران (تألیف) .

- تهران ، کتابخانه مجلس شورای مجلس اسلامی ، 1378ش .

{9} رساله طهوریّه (تألیف) .

- تهران ، نشرشریف ، 1378ش .

{10} خلاصه مقالات همایش فرهنگ ومیراث طبیعی ،

  به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ،  سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1378ش .

{11} فرهنگ آب وآبیاری سنتی (تألیف) .

- تهران ، کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، 1378ش .

 

v        سال 1379 خورشیدی

{12} کتابشناسی نوروز (تألیف) باهمکاری علیرضا عسکری چاوردی .

- تهران ،  میراث فرهنگی کشور ، 1379ش .

{13} اسب نامه های فارسی (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده مردم شناسی ،1379 ش .

{14} اسبچه خزر ، گروه مؤلفین ، باویرایش وکوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1379ش .

{15} خلاصه مقالات همایش اسب درفرهنگ ایران ، به کوشش نادرکریمیان .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1379ش .

 

v         سال 1381 خورشیدی

{16} اسروشنه (تاریخ ، جغرافیای تاریخی و کرونولوژی)- (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده مردم شناسی ، 1381ش .

{17} تذکره عرفای کردستان (جلداول)- (تألیف) .

- تهران ، نگاه سبز ، 1381ش .

{18} دانشنامه مشاهیر فنون آب وآبیاری وسازه های آبی (جلد اول)- (تألیف) .

- تهران ،  کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، 1381ش .

 

v         سال 1382خورشیدی

{19} دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری وسازه های آبی (جلد دوم)- (تألیف) .

- تهران ، کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، 1382ش .

{20}  کتابشناسی حمام (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده  مردم شناسی ، 1382ش .

{21} کتابشناسی نوروز (ویرایش دوم با افزودگیها ومدخلهای جدید) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1382ش .

{22} کتابشناسی نوروز ، ترجمه انگلیسی توسط فرشته کسرایی مقدم .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1382ش/ 2004 میلادی .

(BIBLIOGRAPHY OF NOWROZ)

 

v        سال 1383 خورشیدی

{23} نوروز درورارودان ،  دکتر روزی احمد ، به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1383ش .

{24} ناریخ تمدن حضر (تألیف) .

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1383ش .

{25} تاریخ زمانسنجی وصنعت ساعت سازی درآسیای میانه (تألیف) ،

 ترجمه دکترعبدالحی کامیلوف .

- دوشنبه ، (تاجیکستان ، انتشارات ایجاد ، 2004میلادی ، (به زبان روسی) .

{26} اماکن جغرافیایی درقرآن کریم (تألیف) .

- تهران ، نشراحسان ، 1383ش .

{27} رساله حفرقنوات ، مسترجان انگلیسی ، مترجم مجهول ،

مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، گنجینه ملّی آب ایران ، 1383ش .

{28} دانشنامه آب وآبشناسی درقرآن کریم (تألیفات) .

-  تهران ، گنجینه ملّی آب ایران ، 1383ش .

{29} دانشنامه آب وآبشناسی درفقه و روایات اسلامی (تألیف) .

- تهران ، گنجینه ملی آب ایران ، 1383ش .

{30} آب و آبشناسی درادب پارسی (تألیف) .

- تهران ، گنجینه ملی آب ایران وآب منطقه ای تهران ، 1383ش .

{31} مجموعه مقالات دکترنادرکریمیان سردشتی (جلداول)-

به مناسبت بزرگداشت دکتر نادرکریمیان سردشتی.

- تهران ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری باهمکاری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، 1383ش .

 

v       سال 1384 خورشیدی

{32} تاریخ زمان سنجی وصنعت ساعت سازی (تألیف) .

- تهران ، امیرکبیر ، 1384ش .

{33}  فرهنگ واژگان اکدی ، محمد داود سَلّوم ، ترجمه وتحقیق : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، پژوهشکده زبان وگویش ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ، 1384ش .

 

v        سال 1386 خورشیدی

{34} تاریخ هورامان ، تدوین وگردآوری : مظفر بهمن سلطانی ،

 مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، نشر احسان ، 1386ش .

{35} تاریخ زمان سنجی وصنعت ساعت سازی درآسیای میانه وایران (قرن 9- 13 میلادی) ،

(تألیف) ، ترجمه دکتر عبدالحی کامیلوف .

- دوشنبه (تاجیکستان) ، انتشارات دیوشتیچ ، 2007 میلادی ، 1386ش (ترجمه به روسی) .

 

v        سال 1387 خورشیدی

{36} توبه نامه هجویری ، به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، سیروان ، 1387ش .

{37} اسرارکربلا ازدیدگاه عرفان اقبال ومولانا (تألیف) .

-  تهران ، سیروان ، 1387ش .

{38} دیوان اشعار رودکی ، به اهتمام نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، بنیاد رودکی وتعاونی کار آفرینان فرهنگ وهنر ، 1387ش .

 

 

ب- ویرایش ومقدمه برکتابها:

v        سال 1380 خورشیدی

{1} معجم البلدان یاقوت حموی (جلداول ، بخش نخست) ، ترجمه علی نقی منزوی ،

 ویرایش وپانوشت وتعلیقات : نادرکریکیان سردشتی .

- تهران ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1380 ، 379ص .

 

v        سال 1383 خورشیدی

{2} معجم البلدان حموی (جلد دوم) ، ترجمه علی نقی منزوی ،

 ویرایش وپانوشت و مقدمه : نادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ، 1383ش .

 

v        سال1385 خورشیدی

{3} سازشناسی موسیقی کُردی ، بهزادنقیب ، باپیشگفتاری ازنادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، توکلّی ، 1385ش .

{4} اسب درقلمرو وپندار ، ایرج بهرامی ، با مقدمه ای ازنادرکریمیان سردشتی .

- تهران ، زوّار ، 1385ش .

 

د:پیشینه آموزشی

- مدرس دانشگاه تهران- درس باستان شناسی قرآن کریم –

ازسال 1380 تا 1384ش . (دورۀ روزانه وشبانه)

- مدرّس دانشگاه مذاهب اسلامی- درس روش تحقیق (متدلوژی) –

ازسال 1381تا 1387ش (7سال)

- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمّت آثارتاریخی

با عنوان مطالعه وشناخت آسیابهای آبی

(دانشجو: شراره پورمژدهی)-

دانشگاه هنراصفهان ، دانشکده مرمّت- سال تحصیلی 1385-1384ش .

- مشاورپایان نامه  ارشد رشته تاریخ دورۀ اسلامی

با عنوان :  تاریخ حاکمان  بابان (دانشجو :  دیاکو مرادی) –

 دانشگاه آزاد اسلامی  واحدداراب ، سال تحصیلی 1385-1386ش. 

- مدرّس دانشگاه پیام نور- درس ادبیات فارسی عمومی- سال1385-1386ش .

 

ه: پیشینه اجرایی

- دبیر علمی همایش باستان شناسی قرآن کریم- سال 1382 ش.

  سرای اندیشه مرکز نمایشگاهها وآفرینشهای هنری 

- عضوکمیته کارشناسی گنجینه قرآن سازمان میراث فرهنگی - ازسال 1376تا1380ش .

- عضوکمیته علمی همایش بین المللی نوروز وگفت وگوی تمدنها- اسفند 1379ش .

- عضو رسمی گروه تاریخ آب وآبیاری کمیته ملّی آبیاری وزهکشی ایران

ازسال 1375ش . تاسال 1385ش (باسابقه ده سال

وچاپ وانتشار 12 عنوان کتاب درحوزه علم آب وآبیاری).

-  کارشناس اموال منقول فرهنگی- ازسال 1370ش تا1375ش

درسازمان میراث فرهنگی کشور (معاونت حفظ واحیاء).

- کارشناس اسناد ومدارک تاریخی ونسخ خطی

ازسال 1375ش تا 1380ش درسازمان میراث فرهنگی کشور .

- سرپرست ساماندهی اسناد تاریخی کاخ موزه گلستان (درسال 1378- 1379ش.)

- عضوهیأت  علمی پژوهشگاه  میراث فرهنگی ، دستی وگردشگری ازسال 1380ش تاکنون .

- دبیرعلمی همایش بین المللی رودکی- دی ماه 1387ش (1-3 دی ماه) – 

تهران ، مشهد- تالاروحدت .

-  همکار پژوهشی- اجرائی مؤسسه گنجینه ملی آب ایران (ازسال 1379ش تا1384ش)

وچاپ 4 عنوان کتاب .  

- عضو انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی .

- عضورسمی تدوین دانشنامه ابوعبدالله رودکی درتاجیکستان .

- عضورسمی انجمن پیوند (انجمن فارسی زبانان وتاجیکان جهان) .

-  نماینده رسمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری

در دوکشور تاجیکستان وافغانستان برای اجرای مفادتفاهم نامه ها.

- همکار پژوهشی سازمان سمت درتدوین کتب درسی دانشگاهی ازسال 1380ش تاکنون .صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 73
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18927

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |