دکتر محمد دبیر مقدمموضوع سخنرانی : ضرورت حفظ زبانهای محلی ایران
 
استاد گرامی دکتر محمد دبیر مقدم آنقدر حق بر جامعه ی زبانشناسی ایران دارند که اگر مدتها به ستایش و قدردانی از زحمات پژوهشی ایشان پرداخته شود براستی حق مطلب نسبت به این استاد فرهیخته ادا نمی شود. پایگاه پژوهشهای فرهنگ و زبانهای آریایی بر خود واجب می داند که علی حد وسعه به تجلیل و بزرگداشت این بزرگمرد جامعه ی زبانشناسی ایران بپردازد. در آینده مقالات و یادداشتهای ارزشمندی از ایشان در این وبلاگ برای خوانندگان گرامی گذاشته خواهد شد.

با آرزوی طول عمر و سلامت روز افزون برای استاد ارجمند پرفسور محمد دبیر مقدم.

ایدون باد. ایدونتر باد.

 

محمد دبیرمقدم (متولد ۱۳۳۲، کاشان) زبانشناس برجستهٔ ایرانی و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی است. او همچنین عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معاون علمی این فرهنگستان است. او مدیریت گروه آموزشی زبانشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی را نیز بر عهده دارد. او همچنین مدیرمسئول مجلهٔ زبانشناسی (مرکز نشر دانشگاهی) و سردبیر مجلهٔ دستور (فرهنگستان) است. او دارای دکترای زبان‌شناسی نظری از دانشگاه ایلینوی آمریکا است. دبيرمقدم در تاريخ بيست و هفتم آبان ۱۳۸۹ به عنوان چهره ماندگار معرفي شد.

کارنامه ی علمی  دکتر محمد دبیر مقدم

 

                            دیپلم ریاضی، تهران، 1350

                            کارشناس زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه، 1354

                             کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران، 1356

                             کارشناس ارشد زبانشناسی نظری، دانشگاه ایلینوی آمریکا، 1358

                            دکتری زبانشناسی نظری، دانشگاه ایلینوی آمریکا، 1361

 

فعالیت های پژوهشی:

مقاله های فارسی:

دبيرمقدم، محمد، 1364،« مجهول در زبان فارسي»، مجلة زبانشناسي، س2، ش1، ص 31-46.

دبيرمقدم، محمد، 1367،« ساختهاي سببي در زبان فارسي»، مجلة زبانشناسي، س 5، ش1، ص13-67.

دبيرمقدم، محمد، 1369،« پيرامون را در زبان فارسي»، مجلة زبانشناسي، س 7، ش1، ص 2-60.

دبيرمقدم، محمد، 1374،« فعل مركب در زبان فارسي»، مجلة زبانشناسي، س12، ش1 و 2، ص 2-46، (تاريخ انتشار 1376)

دبيرمقدم، محمد، 1374،« ايجاد انجمن زبانشناسي ايران يك ضرورت است»، مجلة زبانشناسي، س12، ش1 و 2، ص 158-163، (تاريخ انتشار 1376).

دبيرمقدم، محمد، 1377،« دكارت و زبانشناسي»، زبان و ادب، س 2، ش 5 ص،1 - 12.

دبيرمقدم، محمد، 1379،« ويژگي‌هاي زباني دو كودك عقب ماندة ذهني و منزوي و تحليل پي‌آمدهاي نظري آن»، مجلة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه شيراز، دورة پانزده، شماره دوم و دورة‌ شانزدهم، شمارة اول، ص 121-148.

دبيرمقدم، محمد، 1380،« نكته‌هايي دربارة فعل مركب در زبان فارسي و ضرورت توجه به آموزش آن به فارسي آموزان» مجموعه مقالات نخستين همايش بررسي روشهاي نوين آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان (شيوه‌اي ديگر)، انتشارات دبيرخانه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، ص 129-147.

دبيرمقدم، محمد، 1383،« زبان فارسي و نظريه‌هـــاي زباني»، نامة فرهنگستان (ويژه‌نامه دستور )، ص 93-129.

دبيرمقدم، محمد، 1383،« نظرية بهينگي»، مجلة زبان و ادب، دانشگاه علامه طباطبايي، س7، ش 20، ص 40 – 52.

دبيرمقدم، محمد، 1384،« زبانشناسي نوين: دستاوردها و افق‌ها»، مجموعه مقالات نخستين همايش زبانشناسي و آموزش زبان (دانشگاه تربيت مدرس)، انتشارات سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني)، ص 117-129.

دبيرمقدم، محمد، 1385،« گزارش علمي شركت در همايش انجمن بين‌المللي زبان‌شناسي»، مجلة زبانشناسي، سال بيست‌ويكم، شمارة اول، بهار و تابستان، مركز نشر دانشگاهي، تهران.

دبيرمقدم، محمد، 1386،« گزارش علمي شركت در همايش بين‌المللي زبان‌شناسي ايراني»، مجلة زبانشناسي، سال بيست‌ودوم، شمارة اول، بهار و تابستان، مركز نشر دانشگاهي، تهران.

دبیر مقدم، 1387،" زبان، گونه،گویش و لهجه: کاربردهای بوکی و جهانی"، ادب پژوهی، شماره 5، ص 91- 128، دانشگاه گیلان

کتب تألیفی:

- دبيرمقدم، محمد، 1378، زبانشناسي نظري: پيدايش و تكوين دستور زايشي، انتشارات سخن، 580 صفحه.

- دبيرمقدم، محمد، 1383، زبانشناسي نظري: پيدايش و تكوين دستور زايشي، ويراست دوم، انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني)، 724صفحه.

- دبيرمقدم، محمد، 1384، پژوهشهاي زبانشناختي فارسي، مركز نشر دانشگاهي، 413صفحه.

 

سخنرانی های داخلی و خارجی:

دانشگاه شهيد بهشتي (كنفرانس منطق)

دانشگاه علامه طباطبايي (نه سخنراني در كنفرانسهاي زبانشناسي و ديگر هم‌انديشي‌ها)

دانشگاه شيراز (در دو نوبت چهار سخنراني)

دانشگاه اصفهان (دانشكدة زبانهاي خارجي)

دانشگاه فردوسي مشهد (دو سخنراني)

دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران (نخستين كنفرانس علوم شناخ

R .D, [06.01.17 08:36]
R .D:
تي)

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (كارگاه تحليل گفتمان)

دانشگاه تربيت مدرس (نخستين همايش زبانشناسي و آموزش زبان)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي (سه سخنراني)

خانة هنرمندان (سخنراني درباره دستاوردهاي زبانشناختي چامسكي)

دانشگاه شهيد بهشتي (همايش تحولات جديد در زبانشناسي صورت‌گرا و نقش‌گرا).

دانشگاه یزد (سخنران مدعو: نظریه های نوین زبان شناسی و کارکردهای آنها در زبان فارسی ودیگر زبان‌های ایرانی)

دانشگاه سیستان و بلوچستان (سخنران مدعو: از ساخت کنائی به ساخت فاعلی- مفعولی: نمونه‌هایی از زبان‌های ایرانی)

Kansai Linguistic Society of Japan (1987).

Linguistic Society of Europe (1989).

University of Giessen in Germany (1989).

Linguistic Association of Great Britain (1995).

International Congress of Linguists (1997)__Paris.

Linguistic Association of Great Britain (2000).

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig (2001).

International Congress of Linguists (2003)__Prague.

International Conference of Syntax of World’s Languages (Germany 2004)

International Conference of Syntax of World’s Languages (Germany 2004)

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig (2004).

Conference on Balochi, Uppsala University, Sweden (2005).

International Linguistics Association, York University, Canada (2006).

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig (2007).

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig (2007).

سمت های اجرایی

مدير گروه زبان انگليسي و زبانشناسي(دانشگاه تربيت مدرس) 1369-1367

مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي(دانشگاه علامه طباطبايي) 1371-1369

مدير گروه زبانشناسي(دانشگاه علامه طباطبايي) 1376-1372

معاون پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي 1375-1372

عضو هيأت مميزه دانشگاه علامه طباطبايي(دو دوره)

عضو كميته تخصصي هيأت مميزه دانشگاه علامه طباطبايي(سه دوره)

عضو شورايعالي برنامه‌ريزي رشتة زبانشناسي(حدود پانزده سال)

رئيس گروه واژه‌گزيني زبانشناسي(فرهنگستان زبان و ادب فارسي)، تاكنون- 1382

عضو كار گروه هيأت مميزه فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تاكنون – 1382

عضو شوراي واژه‌گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي 1385

مدير گروه زبانشناسي و آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان اسفند 1385- تاكنون.

فرصتهای مطالعاتی و آموزشی

دانشگاه مطالعات خارجي اوزاكا(ژاپن) 1366-1364

دانشگاه كاليفرنيا(بركلي، امريكا) 1372-1371

فعالیتهای آموزشی

مكاتب جديد زبانشناسي(كارشناسي ارشد)

اصول دستور زبان(كارشناسي ارشد)

دستور گشتاري(كارشناسي ارشد)

شيوة استدلال نحوي(كارشناسي ارشد و دكتري)

نحو زبان فارسي(كارشناسي ارشد)

رده‌شناسي زبان(دكتري)

تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي زبان(كارشناسي ارشد و دكتري)

واج‌شناسي(كارشناسي ارشد و دكتري)

نحو(دكتري)

زمینه های تخصصی

نحو، تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان ، رده شناسی زبان

نشانی محل کار:

تهران- بزرگراه شهید چمران- پل مدیریت- خیابان علامه طباطبایی جنوبی- دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی- گروه زبانشناسی.


صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 49
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18903

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |